top of page

Activities

กิจกรรม

Free !!  กิจกรรมล่องเเพลอยคอ
168193.jpg
กิจกรรมภายในรีสอร์ท
  • กิจกรรมล่องแพเปียก 

      ค่าบริการ  2,000 บาท / รอบ (ไม่เกิน  15  ท่าน) ใช้เวลาประมาน  1  ชม.​​

  • กิจกรรมพายเรือคายัค

      ค่าบริการ  450  บาท / ท่าน เส้นทาง สะพานแม่น้ำน้อย - รีสอร์ท ใช้เวลาประมาน  2.30 - 3  ชม.

  • กิจกรรมล่องแก่ง

      ค่าบริการ  650  บาท / ท่าน เส้นทาง สองแคว - สะพานแม่น้ำน้อย  10  กม. ใช้เวลาประมาน  1.30 - 3  ชม. ( ขึ้นอยู่กับช่วงฤดูกาล )

sai_a2.jpg
กิจกรรมล่องแพ.jpg
bottom of page